Lắp đặt toàn bộ hệ thống quản lý xe, hộp đen, hộp chẩn của bộ giao thông vận tải